شهرداری خاروانا
شهرداری خاروانا
مانور زلزله 1402
بازدید جناب شهردار محترم و کارکنان شهرداری خاروانا  و کارکنان  آتش نشانی از مانور زلزله و یادگیری دانش آموزان عزیز دربرابر خطرات احتمالی و بلاهای طبیعی