شهرداری خاروانا
شهرداری خاروانا

شورای اسلامی ادوار خاروانا


 • ۱- نصرت علی باباپور
 • ۲- حاج امیر ارسلان شاهی
 • ۳- میرعزیز آل محمد
 • ۴- سیدرضا حجازی
 • ۵-علی ستاری

 • ۱- حاج میر ستار حجازی
 • ۲- حسنقلی رشتبر لنبران
 • ۳- حاج مقصود تنهایی
 • ۴- حسین دهقانیان
 • ۵- یدالله مداحی

 

 • ۱- حاج آقا سید موسی حجازی
 • ۲- میر ابوالفضل حسینی
 • ۳- حاج علی علی بیگلو
 • ۴- حجت مصطفائی
 • ۵- امیر علی رشتبر
 • ۶- میرابوالفضل حسینی(علی البدل)

 


  • ۱– میر ابوالفضل حسینی
  • ۲- حاج رضا ولیان
  • ۳- امیر علی رشتبر
  • ۴- علی رضا زاده
  • ۵- یداله مداحی
  • ۶- حاج مقصود تنهایی(علی البدل)
  • ۷- سید عباس حجازی(علی البدل)

 

 • ۱- حاج رضا ولیان
 • ۲- حسنقلی رشتبر لنبران
 • ۳- یوسف مداحی
 • ۴- حاج مقصود تنهایی
 • ۵- میرعباس حجازی
 • ۶- لیلا موذنی