تعویض مخزن فرسوده تاکسی

تعویض مخزن فرسوده تاکسی یا منقضی شده طبق شرایط معاینه نی که شرایط لازم را داشته باشد می تواند در سایت مورد نظر

http://s1.saammeh.ir

قسمت متقاضی درخواست و تعویض مخزن تقاضای خود را ثبت نام نماید

#روابط عمومی شهرداری خاروانا