شهرداری خاروانا
شهرداری خاروانا

ثبت نام cng تاکسی

تعویض مخزن فرسوده تاکسی

تعویض مخزن فرسوده تاکسی یا منقضی شده طبق شرایط معاینه نی که شرایط لازم را داشته باشد می تواند در سایت مورد نظر

http://s1.saammeh.ir

قسمت متقاضی درخواست و تعویض مخزن تقاضای خود را ثبت نام نماید

#روابط عمومی شهرداری خاروانا

مطالب مرتبط